Vatten rinner över handfatet.Vatten rinner över handfatet.

Vad är en backventil?

En backventil hindrar vatten att gå bakvägen upp genom avloppet. Backventiler ska därför installeras i de fall där fastigheten behöver skyddas från översvämningar av avloppsvatten. En backventil är en automatisk ventil som installeras i rör eller brunn som med hjälp av klaffar förhindrar återströmning av avloppsvatten.

Vad är bakvatten?

Bakvatten är när avloppsvatten rinner fel väg och kan orsaka översvämningar i huset. Orsaken beror oftast på kraftiga regn, stopp i rören eller felaktig koppling av rören. Detta är vanligare i äldre avloppssystem som hanterar både regnvatten och avloppsvatten samtidigt, och som inte har tillräcklig kapacitet för att hantera stora mängder vatten.

Vad är dämning?

I exceptionella situationer kan avloppssystemet bli överbelastat på grund av kraftigt regn, stopp eller felkopplade rör. Detta problem drabbar oftast äldre avloppsnät som kombinerar regnvatten och spillvatten. Det innebär att systemet inte kan hantera stora mängder vatten samtidigt. När avloppet inte kan tömma sig själv kan vatten tryckas upp ur golvbrunnar, toaletter och andra anslutningar i huset. Detta kan orsaka stora problem för källaren i huset. Om du äger ett äldre hus med källare eller planerar att bygga en källare är det viktigt att skydda den mot bakvatten genom att installera en backventil.

Vilka olika typer av backventiler finns?

ACO erbjuder olika typer av backventiler anpassade för olika installationer och användningsområden. Du väljer vilken backventil som passar beroende på vilken typ av vatten som ska hanteras och hur den ska installeras.

Backventil för avloppsvatten från dusch och tvättmaskin

Backventilen vilar i stängt läge och öppnas när vatten ska släppas igenom. Denna funktion är känslig och klarar inte av att hantera toalettpapper, fekalier och fasta föremål.

ACO Junior är en golvbrunn med bakvattenventil för ingjuten installation.ACO Junior är en golvbrunn med bakvattenventil för ingjuten installation.

ACO Junior är en golvbrunn med inbyggt bakvattenskydd. Den har två automatiska klaffar samt en manuell nödklaff. Modellen är anpassad för fekaliefritt avloppsvatten.

ACO Triplex K Typ 2 är en bakvattenventil installerad i källargolv.ACO Triplex K Typ 2 är en bakvattenventil installerad i källargolv.

ACO Triplex K Typ 2 är en backventil för ingjuten installation. Den har två automatiska bakvattenklaffar samt en manuell nödklaff och passar till fekaliefritt avloppsvatten såsom vatten från en tvättmaskin eller dusch.

ACO Triplex Typ 2 är en bakvattenventil monterad med friliggande ledning.ACO Triplex Typ 2 är en bakvattenventil monterad med friliggande ledning.

Den friliggande backventilen ACO Triplex Typ 2 monteras på horisontell ledning. Modellen passar fekaliefritt avloppsvatten, alltså vatten från en tvättmaskin eller dusch och har två automatiska bakvattenklaffar samt en manuell nödklaff.

Backventil för avloppsvatten från toalett

Backventilen vilar i öppet läge och stängs när bakvattenflöden uppstår. Eftersom ventilen vilar i öppet läge klarar den av att hantera toalettpapper, fekalier och fasta föremål.

ACO Quatrix är en bakvattenventil installerad i källargolv.ACO Quatrix är en bakvattenventil installerad i källargolv.

ACO Quatrix är en backventil för ingjuten installation. Quatrix har en automatisk klaff, en nödklaff, samt är den enda typen av backventil som är godkänd för svartvatten.

ACO Quatrix är en bakvattenventil som är monterad med friliggande ledning.ACO Quatrix är en bakvattenventil som är monterad med friliggande ledning.

Backventilen ACO Quatrix finns även för friliggande ledningar. Denna modell har automatisk klaff och nödklaff. Endast Quatrix är godkänd för svartvatten. 

Vilka förutsättningar gäller vid installation av backventil?

För att skydda mot bakvatten behöver du tänka igenom flera saker när du bygger. En backventil fungerar inte alltid. Enligt gällande normer kan en backventil bara installeras om vissa villkor är uppfyllda.

  • Avloppsvattnet måste kunna avledas med självfall.
  • Rummen måste vara av underordnad användning. Detta innebär att betydande materiella tillgångar eller de boendes hälsa inte får försämras när rummen översvämmas.
  • Användarkretsen måste vara liten och det måste vara möjligt att avstå från att använda vatten och avlopp i händelse av dämning.
  • Vatten från hängrännor och stuprör får inte vara anslutna till avloppet via backventilen.

Om inte alla ovanstående punkter är uppfyllda bör i stället en pumpstation installeras. Det finns två installationsmöjligheter, installation på friliggande horisontella rör eller rör som är ingjutna i golvet. Om backventilen är installerad ingjuten i golvet behövs en inspektionslucka som möjliggör rengöring och underhåll. 

Montering av bakvattenventil.Montering av bakvattenventil.

Hantera, rengör och underhåll backventil

För att garantera funktion på lång sikt är det viktigt med regelbunden kontroll och underhåll av backventilen. Var sjätte månad ska inspektion och underhåll genomföras av en kvalificerad person, exempelvis en servicetekniker.

Alternativa bakvattenskydd

Om självfall saknas eller om bakvattenskydd ska installeras i ett flerfamiljshus bör i stället en pumpstation installeras. Utöver det passiva bakvattenskyddet möjliggör pumpstationen att avloppsvatten från huset kan avlägsnas samtidigt som dämning sker i det allmänna avloppsnätet. 

Kundtjänst