Hus översvämmat med vatten.Hus översvämmat med vatten.

Undvik pölar och översvämning

För att undvika pölar och översvämningar runt ditt hus är det viktigt att se till att regn- och smältvatten kan rinna av från markytan. Om vattnet inte kan dränera ordentligt kan det orsaka skador på närliggande byggnader. Här är några tips på hur du undviker problemen.

Hur väljer jag rätt avvattningssystem?

Använd markrännor eller dagvattenbrunnar för att samla upp vattnet. Med en regnvattentank tar du vara på vattnet för att sedan kunna återanvända det vid ett senare tillfälle i trädgården eller i huset. En annan möjlighet att leda bort regnvatten och smältvatten är att göra markytan genomtränglig. Med hjälp av grusarmering och gräsarmering kan vattnet infiltreras och markytan förbli stabil. För att veta vilken typ av avvattning som fungerar i ett område måste du ta hänsyn till miljön. Är markytan tät eller kan vattnet tränga ner ordentligt i marken? Var kan vattnet rinna av? Om vattnet inte har någonstans att ta vägen behöver du ett avvattningssystem. När du planerar avvattning bör du ta hänsyn till områdets lutning och intilliggande byggnader när du planerar.

Markränna längs mur.Markränna längs mur.

Linjeavvattning består av markrännor och galler. Markrännorna läggs i rad efter varandra för att därefter täckas med ett galler. Denna grunda installation är särskilt anpassad för uppsamling av vatten över längre sträckor, stora täta eller svagt sluttande markytor. Dagvattenrännorna ansluts sedan till befintlig dränering, infiltrationssystem eller dagvattenledning. Läs mer om vilka olika delar som ingår. 

Vattenutkastare och dagvattenbrunn.Vattenutkastare och dagvattenbrunn.

När du ska avvattna ett område som är något mindre i storlek och där alla sidor lutar in mot brunnen passar punktavvattning. I denna typ av markavvattning med brunn och galler samlas vattnet upp och dräneras i en dagvattenbrunn. Vattnet lagras i en regnvattentank eller rinner av via en anslutning till avloppssystemet eller infiltrationssystemet. Du hittar markbrunnen på terrasser, uppfarter, innergårdar, parkeringsytor eller under ett vattenutkast.

Fasadränna längs husfasad mot altan.Fasadränna längs husfasad mot altan.

Terrasser, altaner och balkonger är känsliga områden vid kraftig vind, regn eller snö. Om vatten samlas vid fasaden tränger fukt in i byggnaden från husets utsida. Skydda husgrunden med fasadavvattning som absorberar nederbördsvattnet och leder bort det ordentligt. Rännorna förhindrar även att vatten stänker upp mot fasaden vid slagregn.

Vad innebär att en markyta är tät?

En tät markyta betyder att ytan har svårt att absorbera vatten. Istället för att vattnet tränger ner i marken, rinner det av ytan och kan orsaka problem som översvämningar, erosion och förorening av vattendrag. Vanliga orsaker till en tät markyta kan vara asfalterade ytor, stenläggningar eller hårt packad jord. För att förhindra problem med en tät markyta är det viktigt att se till att vattnet kan dräneras bort genom att till exempel använda genomträngliga material som grus eller anlägga grönytor.

Vilka olika typer av avvattningssystem finns?

För att undvika att regn- och smältvatten fyller upp uppfarter, stigar och terrasser kan du använda ett avvattningssystem som riktar vattnet på rätt sätt. Det finns olika typer av avvattningssystem, såsom linjeavvattning, punktavvattning, markarmering eller dränering till intilliggande vegetation där vattnet kan sippra bort.

Kundtjänst